Μικρα Υδροηλεκτρικα

Η Cleanpower Engineering παρέχει αξιόπιστα ολοκληρωμένες λύσεις σε όλο το εύρος των πελατών της σε έργα που αφορούν την Υδροηλεκτρική ενέργεια. Ενδεικτικά αναφέρουμε:
 • Διατάξεις  υδροηλεκτρικών έργων, μικρών υδροηλεκτρικών εγκαταστάσεων και έργων άντλησης – ταμίευσης
 • Προμελέτη, μελέτη κατασκευής και εκμετάλλευσης
 • Περιβαλλοντικός σχεδιασμός υδροηλεκτρικών εγκαταστάσεων
 • Βοηθητικές και ερευνητικές εργασίες (τοπογραφικές, γεωλογικές, γεωτεχνικές, υδρολογικές, κλιματολογικές, ηλεκτρικών φορτίων βάσης και αιχμής)
 • Σχεδιασμός ταμιευτήρων
 • Σχεδιασμός συστήματος παραγωγής ενέργειας με τα επιμέρους τεχνικά έργα υδροληψίας, σηράγγων, δεξαμενών ανάπλασης, αγωγών πτώσης, υδροηλεκτρικού σταθμού, διωρύγων και σηράγγων φυγής
 • Σχεδιασμός αγωγών προσαγωγής,  επενδύσεις αγωγών
 • Σχεδιασμός σταθμών παραγωγής
 • Προμήθεια συστημάτων
 • Εγκατάσταση υδροηλεκτρικών σταθμών
 • Συντήρηση
 • Δίκτυα

Εγκαταστάσεις Μικρών Υδροηλεκτρικών σε λειτουργία σε συνεργασία με τη ΣΗΦΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.